Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7672
Title: Chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu của ngành dệt may Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Thị Thanh Thúy
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Cung ứng;Phụ liệu;Dệt;May;Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Lý luận cơ bản về mạng sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu của ngành dệt may; Kinh nghiệm xây dựng chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu cho ngành dệt may của một số nước, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Phân tích đánh giá những thành công và hạn chế trong quá trình xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu của ngành dệt may Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2016; Đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu của ngành dệt may Việt Nam.
Description: 108tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7672
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Thanh Thuy.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.