Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7670
Title: Kinh tế đối ngoại ở thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế hiện nay
Authors: Trần, Dinh Điển
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Hội nhập quốc tế;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động kinh tế đối ngoại trong hội nhập quốc tế; Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, đầu tư nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015; Đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh Kinh tế đối ngoại của thành phố Hồ Chí Minh trong những năm sắp tới.
Description: 115tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7670
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Dinh Dien.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.