Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7667
Title: Nguồn nhân lực ở Thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Phạm, Ngọc Tường
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Nguồn nhân lực;Hội nhập;Kinh tế;Quốc tế
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về NNL trong HNKTQT; Đánh giá thực trạng NNL ở thành phố Hồ Chí Minh trong HNKTQT; Đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển NNL ở thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu HNKTQT.
Description: 127tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7667
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Ngoc Tuong.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.