Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7665
Title: Xuất khẩu lao động của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Giang
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Xuất khẩu lao động;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận về xuất khẩu lao động; Phân tích đặc điểm xuất khẩu lao động của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010- 2015; Đánh giá thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong xuất khẩu lao động của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010- 2015; Dựa trên cơ sở phân tích phương hướng, mục tiêu để đưa ra các nhóm giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động của Thành phố Hồ Chí Minh.
Description: 133tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7665
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Giang.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.