Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7663
Title: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng hàng nông sản trên địa bàn huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng hiện nay
Authors: Lương, Quốc Vũ
Advisor: Đoàn, Phúc Thanh
Keywords: Tái cơ cấu ngành;Nông nghiệp;Nông sản;Sóc Trăng
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng hàng nông sản; Khảo sát đánh giá thực trạng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng hàng nông sản trên địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2017; Đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng hàng nông sản trên địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.
Description: 115tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7663
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luong Quoc Vu.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.