Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7659
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Hữu Tân
Advisor: Trần, Thị Minh Ngọc
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Nông nghiệp;Nông thôn mới;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về CDCCKTNN trong xây dựng nông thôn mới; Phân tích, đánh giá thực trạng CDCCKTNN trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; Đề xuất một số định hướng và các giải pháp CDCCKTNN trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
Description: 100tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7659
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Huu Tan.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.