Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7648
Title: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp - Cơ sở lý luận và thực tiễn
Authors: Phan, Trung Lý
Keywords: Quyền lực nhà nước;Dân chủ trực tiếp;Nhân dân
Issue Date: 2017
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp. Phân tích thực trạng và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp
Description: 447tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7648
ISSN: 9786045735657
Appears in Collections:Xây dựng Nhà nước Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48. xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiên quyen luc.pdf11.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.