Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7647
Title: Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn
Keywords: Lí luận;Thực tiễn;Quản trị;Sách tham khảo
Issue Date: 2017
Publisher: Chính trị quốc gia sự thật
Abstract: Gồm các bài tham luận bàn về các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý xã hội, qua đó đề xuất những phương hướng và giải pháp thúc đẩy các nguyên tắc của quản trị tốt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta trong thời gian tới.
Description: 339tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7647
ISSN: 978-604-57-3148-2
Appears in Collections:Xây dựng Nhà nước Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50. quản trị tốt lý luận và thực tiễn.pdf9.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.