Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7645
Title: Huyện ủy Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo xây dựng nông thôn mới hiện nay
Authors: Nguyễn, Phương Đông
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Lãnh đạo;Xây dựng;Nông thôn mới;Bắc Ninh
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ thêm những vấn đề lý luận về huyện ủy lãnh đạo xây dựng nông thôn mới; Đánh giá thực trạng lãnh đạo của huyện ủy Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh với xây dựng nông thôn mới, rút ra nguyên nhân và một số kinh nghiệm; Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của huyện ủy Thuận Thành xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.
Description: 112tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7645
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Phuong Dong.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.