Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7644
Title: Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh
Authors: Đỗ, Quang Hưng
Keywords: Tiểu sử;Hồ Chí Minh;Sự nghiệp;Việt Nam;Chính trị gia;Lãnh tụ Cách mạng
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Bao gồm những bài viết cung cấp thêm thông tin về một vài sự kiện đặc biệt như: Những tư liệu về Hồ Chí Minh ở Liên Xô những năm 1934 - 1938, rọi sáng thêm cho mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế; Cao Bằng trong những "chiến lược biên giới" từ Phan Bội Châu đến Nguyễn Ái Quốc; Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cách mạng Pháp năm 1789...
Description: 313tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7644
ISSN: 9786046257103
Appears in Collections:Cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38. thêm những hiểu biết về hồ chí minh.pdf6.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.