Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7637
Title: Chiến lược diễn biến hòa bình của Mỹ
Keywords: Diễn biến hòa bình;Mỹ
Issue Date: 1993
Publisher: Tổng cục II - Bộ Quốc phòng
Abstract: Các tác giả giúp bạn đọc cảnh giác hơn với diễn biến hòa bình, với các biện pháp “mềm”, chống lại mọi thủ đoạn, mọi sách lược, mọi sức ép, cho dù chúng tới từ bất cứ hướng nào.
Description: 347tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7637
Appears in Collections:Sách phục vụ Nghị quyết 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7. Chiến lược diễn biến hòa bình của Mỹ.pdf10.63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.