Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7634
Title: Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên hiện nay
Authors: Vũ, Văn Phúc
Keywords: Diễn biến hòa bình;Phòng chống;Cán bộ;Đảng viên
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Cuốn sách được chia làm ba phần: đã phân tích, đánh giá một cách tổng thể, hệ thống, đa diện, nhiều góc cạnh, nhận diện rõ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, tâm lý, đạo đức; phân tích những nguyên nhân, luận giải và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong từng cấp ủy, mỗi cấp chính quyền trong mối quan hệ với từng cán bộ, đảng viên.
Description: 539tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7634
Appears in Collections:Sách phục vụ Nghị quyết 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. Phongchongtudiendientuchuyenhoa.pdf13.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.