Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7626
Title: Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái hiện nay
Authors: Hoàng, Văn Nhưỡng
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Cán bộ;Công chức;Chất lượng;Yên Bái
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng đội ngũ CB,CC. Xây dựng khái niệm và nêu ra những tiêu chí về chất lượng đội ngũ CB,CC cấp huyện; Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ CB,CC ở huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái; Đề xuất mục tiêu, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC ở địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm đáp ứng với yêu cầu mới hiện nay.
Description: 116tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7626
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoang Van Nhuong.pdf1.63 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.