Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7623
Title: Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại
Authors: Nguyễn, Văn Khoan
Keywords: Sự nghiệp;Cuộc đời;Hồ Chí Minh;Bài viết
Issue Date: 2016
Publisher: Thanh Niên
Abstract: Tập hợp những bài viết ngắn gọn, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân; mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình, có lý của Bác với mọi người qua những câu chuyện bình thường trong đời sống hàng ngày
Description: 368tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7623
Appears in Collections:Cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73. bác hồ viên ngọc quý của mọi thời đại.pdf8.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.