Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7620
Title: Hồ Chí Minh - vĩ đại một con người
Authors: Trần, Văn Giàu
Keywords: Sự nghiệp;Cuộc đời;Hồ Chí Minh
Issue Date: 2010
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Bằng lối viết sắc sảo, khúc chiết, mang tính khái quát, ngôn từ chân thành, giản dị, Giáo sư trình bày một cách hệ thống về cuộc đời huyền thoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà hiền triết, Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ vĩ đại, Nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Qua những tác phẩm của ông, người đọc hiểu rõ hơn lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, cảm nhận rõ hơn những cống hiến to lớn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng VN.
Description: 788tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7620
Appears in Collections:Cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70. hồ chí minh vĩ đại một con người.pdf22.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.