Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7608
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm mang tính lịch sử (Tập 1: Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Hồ Chí Minh;Tác phẩm;Cuộc đời;Hoạt động cách mạng
Issue Date: 2012
Publisher: Chính trị - Hành chính
Abstract: Nội dung gồm 3 phần: giới thiệu cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
Description: 445tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7608
Appears in Collections:Cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí MinhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.