Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7602
Title: Về quyền lực trong quản lý nhà nước hiện nay
Authors: Lê, Minh Quân
Keywords: Nhà nước;Việt Nam;Quản lí;Quyền lực
Issue Date: 2012
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Trình bày những tiếp cận cơ bản và truyền thống đối với quyền lực và quyền lực nhà nước, những phát triển mới của thế giới và ảnh hưởng đối với cách tiếp cận quyền lực nhà nước hiện nay, những thay đổi trong cách tiếp cận, quan niệm và phương thức tổ chức, thực thi quyền lực nhà nước hiện nay.
Description: 292tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7602
Appears in Collections:Xây dựng Nhà nước Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52. về quyền lực trong quản lý nhà nước hiện nay.pdf17.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.