Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7600
Title: Nhà nước cách mạng Việt Nam (1945 - 2010)
Authors: Nguyễn, Trọng Phúc
Keywords: Nhà nước;Việt Nam;Cách mạng
Issue Date: 2010
Publisher: Chính trị quốc gia
Abstract: Cuốn sách gồm 2 phần: trình bày về con đường dẫn tới thắng lợi cách mạng Tháng Tám năm 1945, thiết lập Nhà nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam và các thời kỳ xây dựng và phát triển của Nhà nước gắn liền với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc; một số chuyên đề bước đầu góp phần làm rõ một số vấn đề về xây dựng và bảo vệ Nhà nước.
Description: 588tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7600
Appears in Collections:Xây dựng Nhà nước Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47. nhà nước cách mạng Việt Nam.pdf12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.