Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7595
Title: Giáo trình văn hóa phương Đông
Authors: Trần, Lê Bảo
Keywords: Giáo trình;Văn hóa;Đông Nam Á
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Giới thiệu về những nền văn hóa, văn minh tiêu biểu có ảnh hưởng nhiều đến văn hóa Việt Nam như: văn hóa Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, văn hóa Đông Nam Á.
Description: 340tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7595
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174. giáo trình văn hóa phương đông.pdf11.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.