Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7592
Title: Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Giáo trình;Đảng Cộng sản Việt Nam;Đường lối cách mạng
Issue Date: 2018
Publisher: Chính trị quốc gia Sự thật
Abstract: Giáo trình gồm 8 chương: Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tên của Đảng; Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa; Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; Chương 8: Đường lối đối ngoại
Description: 278tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7592
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
171. giao trinh duong loi cach mang cua DCSVN.pdf7.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.