Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7586
Title: Giáo trình tâm lí học đại cương
Authors: Nguyễn, Xuân Thức
Keywords: Giáo trình;Tâm lí học
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Giáo trình gồm 6 chương: Chương 1: Tâm lí học là một khoa học; Chương 2: Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí; Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức.; Chương 4: Hoạt động nhận thức; Chương 5: Tình cảm và ý chí; Chương 6: Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách.
Description: 273tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7586
ISSN: 9786045434369
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
164. giáo trình tâm lý học đại cương.pdf6.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.