Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7582
Title: Giáo trình triết học (Dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội và nhân văn không chuyên ngành triết học)
Keywords: Giáo trình;Triết học
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Trình bày khái luận về triết học, bản thể luận, phép biện chứng, nhận thức luận, học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, triết học chính trị, ý thức xã hội, triết học về con người.
Description: 392tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7582
ISSN: 978-604-54-1709-6
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160. giáo trình triết học.pdf13.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.