Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7581
Title: Ngôn ngữ báo chí
Authors: Vũ, Quang Hào
Keywords: Giáo trình;Ngôn ngữ;Báo chí
Issue Date: 2016
Publisher: Thông tấn
Abstract: Giới thiệu về ngôn ngữ chuẩn của báo chí, ngôn ngữ các phong cách báo chí, ngôn ngữ tên riêng trên báo chí, ngôn ngữ của thuật ngữ khoa học, danh pháp khoa học...
Description: 331tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7581
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
159. ngôn ngữ báo chí.pdf8.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.