Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7580
Title: Biên tập và xuất bản
Authors: Montagnes, Ian
Keywords: Giáo trình;Xuất bản;Biên tập
Issue Date: 1998
Publisher: Cục Xuất bản
Abstract: Cuốn sách gồm 10 chương: Chương 1: Tác giả - Biên tập viên - Độc giả; Chương 2; Sử dụng từ hiệu quả; Chương 3: Nhà biên tập có rất nhiều nhiệm vụ; Chương 4: Biên tập sách chuyên ngành; Chương V: Hướng tới độc giả không chuyên môn; Chương 5: Minh họa; Chương 6: Minh họa; Chương 7: Trình bày ấn phẩm; Chương 8: Hướng dẫn in; Chương 9: Sự quản lý sản xuất; khía cạnh kinh doanh
Description: 412tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7580
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
158. biên tập và xuất bản.pdf9.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.