Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7577
Title: Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục
Authors: Nguyễn, Công Khanh
Keywords: Giáo trình;Kiểm tra;Đánh giá;Giáo dục
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Nhằm phát triển cho sinh viên ngành sư phạm các năng lực cần thiết nhất để thiết kế và thực hiện các nhiệm vụ đánh giá chính yếu trong phạm vi lớp học, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế, tạo cơ hội cho sinh viên sư phạm phát triển năng lực đánh giá giáo dục. Nội dung học phần được chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lí luận về kiểm tra đánh giá trong giá dục; Chương 2: Các công cụ kiểm tra đánh giá; Chương 3: Xử lí và phản hồi kết quả kiểm tra đánh giá.
Description: 281tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7577
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
155. giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục.pdf6.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.