Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7576
Title: Giáo trình phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô
Authors: Đào, Văn Hùng
Keywords: Giáo trình;Phân tích;Dự báo;Kinh tế vĩ mô
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Giáo trình gồm 7 chương được xây dựng nhằm trang bị những phương pháp và công cụ kỹ thuật nền tảng để thực hiện những nghiên cứu thực chứng về hoạt động kinh tế vĩ mô của nền kinh tế. Chương 1: Tổng quan về phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô; Chương 2: Phân tích dữ liệu kinh tế vĩ mô; Chương 3: Mô hình hồi quy; Chương 4: Dự báo chuỗi thời gian bằng phương pháp đơn giản; Chương 5: Dự báo bằng mô hình Arima; Chương 6: Các mô hình dự báo nâng cao; Chương 7: Phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô bằng bảng cân đối liên ngành.
Description: 394tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7576
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154. giáo trình phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô.pdf9.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.