Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7574
Title: Giáo trình tài chính - tiền tệ
Keywords: Giáo trình;Tài chính;Tiền tệ
Issue Date: 2018
Publisher: Nxb.Tài chính
Abstract: Giáo trình gồm 9 chương: Chương 1: Tổng quan về tài chính và tiền tệ; Chương 2: Tín dụng và lãi suất; Chương 3: Ngân sách nhà nước; Chương 4: Tài chính doanh nghiệp; Chương 5: Các trung gian tài chính; Chương 6: Cung - cầu tiền tệ và lạm phát; Chương 7: Ngân hành trung ương và chính sách tiền tệ; Chương 8: Thị trường tài chính; Chương 9: Tài chính - tiền tệ quốc tế.
Description: 306tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7574
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
152. giáo trình tài chính tiền tệ.pdf8.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.