Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7573
Title: Giáo trình Tâm lí học
Other Titles: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên chưa đào tạo sư phạm
Authors: Lê, Minh Nguyệt
Dương, Thị Diệu Hoa
Keywords: Giáo trình;Tâm lí
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Nội dung giáo trình gồm 5 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về tâm lí học; Chương 2: Sự phát triển tâm lí cá nhân; Chương 3: Cơ sở tâm lí của dạy học đại học; Chương 4: Giao tiếp sư phạm; Chương 5: Một số vấn đề về lao động sư phạm và nhân cách người giảng viên.
Description: 232tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7573
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
151. giáo trình tâm lí học.pdf6.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.