Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7571
Title: Giáo trình khoa học quản lý
Authors: Đào, Thị Thanh Thủy
Keywords: Giáo trình;Khoa học quản lí
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Giáo trình gồm 7 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý; Chương 2: Lịch sử tư tưởng và lý thuyết quản lý; Chương 3: Các hoạt động trong hệ thống quản lý; Chương 4: Nguyên tắc, công cụ và phương pháp quản lý; Chương 5: Phân tích và thiết kế cơ cấu tổ chức; Chương 6: Thông tin và quyết định quản lý; Chương 7: Nhà quản lý trong tổ chức
Description: 168tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7571
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
149. giao trinh khoa hoc quan ly.pdf5.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.