Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7570
Title: Giáo trình dân số, phòng chống AIDS và ma túy
Authors: Tạ, Thị Thủy
Keywords: Giáo trình;Dân số;Phòng chống AIDS;Ma túy
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học, cơ bản và hiện đại liên quan đến dân số, phòng chống AIDS và ma túy; Hình thành ở sinh viên thái độ, hành vi hợp lý trước các vấn đề dân số, phòng chống AIDS và ma túy
Description: 134tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7570
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148. giáo trình dân số phòng chống aids và ma túy.pdf12.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.