Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7569
Title: Giáo trình Tâm lí học quản lý
Authors: Đỗ, Văn Đoạt
Keywords: Giáo trình;Tâm lí;Quản lí
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Nội dung giáo trình gồm 6 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về Tâm lí học quản lí; Chương 2: Hoạt động quản lí và giao tiếp trong hoạt động quản lí; Chương 3: Quyền lực trong lãnh đạo; Chương 4: Nhân cách của nhà lãnh đạo; Chương 5: Tâm lí người dưới quyền; Chương 6: Tâm lí của tổ chức
Description: 237tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7569
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147. giáo trình tâm lí học quan ly.pdf6.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.