Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7568
Title: Giáo trình giáo dục học (Tập 1)
Authors: Phan, Thị Hồng Vinh
Keywords: Giáo trình;Giáo dục
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Giáo trình được cấu trúc thành 3 phần (trong đó phần thứ nhất và phần thứ hai được trình bày ở tập một; phần thứ ba được trình bày ở tập hai): Phần 1: Những vấn đề chung của Giáo dục học; Phần 2: Lí luận và tổ chức quá trình dạy học ở trường phổ thông; Phần 3: Lí luận và tổ chức quá trình giáo dục ở trường phổ thông.
Description: 280tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7568
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
146. giáo trình giao duc học tập 1.pdf7.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.