Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7567
Title: Giáo trình giáo dục học (tập 2)
Authors: Phan, Thị Hồng Vinh
Keywords: Giáo trình;Giáo dục
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Môn học trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức, kĩ năng cơ bản, thái độ đặc trưng, cần thiết cho nghề dạy học. Giáo trình Giáo dục học bổ sung, cập nhật những kiến thức và kĩ năng mới, phù hợp với những biến đổi của thực tiễn giáo dục, tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển năng lực nghề nghiệp, năng lực tư duy phê phán và sáng tạo cho sinh viên.
Description: 193tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7567
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
145. giáo trình giáo dục học tập 2.pdf5.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.