Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7554
Title: Chính sách đối ngoại của Ấn Độ những năm đầu thế kỷ XXI: Sách chuyên khảo
Authors: Nguyễn, Thị Quế
Đặng, Đình Tiến
Keywords: Chính sách đối ngoại;Ấn Độ;Thế kỉ 21;Sách chuyên khảo
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Lý luận chính trị
Abstract: Giới thiệu chính sách đối ngoại của Ấn Độ những năm đầu thế kỉ XXI như: cơ sở hình thành, nội dung chính sách, quá trình triển khai và tác động của chính sách đến quan hệ quốc tế và Việt Nam
Description: 284tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7554
ISBN: 9786049017926
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
135. Chinh sach doi ngoai cua An Do.pdf7.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.