Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7551
Title: Chính sách đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới (Sách chuyên khảo)
Authors: Nguyễn, Hoàng Giáp
Nguyễn, Thị Quế
Keywords: Chính sách đối ngoại;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Chính trị - Hành chính
Abstract: Nội dung trình bày về sự đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hơn 25 năm qua để hoạch định và hình thành chính sách đối ngoại đúng đắn, từ đó nêu rõ tư tưởng, nguyên tắc, nhiệm vụ, phương châm chỉ đạo, lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế lớn; phương hướng và thành tựu hoạt động trong công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước Việt Nam và đối ngoại nhân dân...
Description: 357tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7551
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
132. ChinhsachdoingoaiVNthoikydoimoi.pdf9.73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.