Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7550
Title: Trần Quốc Hoàn - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Cách mạng Việt Nam
Authors: Võ, Nguyên Giáp
Lê, Hồng Anh
Vũ, Oanh,...
Keywords: Trần Quốc Hoàn;Nhân vật lịch sử
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Chính trị quốc gia - Sự thật
Abstract: Tập hợp các bài viết về thân thế, hoạt động, quá trình lãnh đạo, cống hiến và phẩm chất đạo đức của đồng chí Trần Quốc Hoàn, khẳng định công lao và sự nghiệp của đồng chí đối với Đảng và sự nghiệp Cách mạng Việt Nam
Description: 716tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7550
Appears in Collections:Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36. Tran Quoc Hoan-Nha lanh dao tien boi tieu bieu cua CMVN.pdf19.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.