Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7547
Title: Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do người sáng lập
Authors: Đàm, Đức Vượng
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Hồ Chí Minh
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Thông tin và Truyền thông
Abstract: Cuốn sách này đã trình bày một cách hệ thống về toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người sáng lập Nhà nước cách mạng Việt Nam; những tên chữ, bút danh, bí danh của Người gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sóng gió của Người; về các tổ chức tiền thân của Đảng; về Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng trải qua 11 Đại hội đại biểu toàn quốc.
Description: 340tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7547
Appears in Collections:Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33. NhungdauanlichsuveHCM.pdf11.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.