Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7545
Title: Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay
Authors: Đặng, Xuân Kỳ
Mạch, Quang Thắng
Nguyễn, Văn Hòa
Keywords: Xây dựng Đảng;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Nội dung cuốn sách làm rõ thực trạng tình hình Đảng và công tác xây dựng Đảng - Đề xuất những giải pháp chủ yếu làm trong sạch, vững mạnh Đảng - Rút ra những vấn đề lý luận chủ yếu, góp phần làm phong phú thêm lý luận về xây dựng Đảng cầm quyền ở Việt Nam
Description: 370tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7545
Appears in Collections:Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31.Mốtvandevexaydungdanghiennay.pdf8.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.