Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7543
Title: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với trí thức nước ta hiện nay
Authors: Ngô, Huy Tiếp
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Trí thức;Phương thức lãnh đạo;Đổi mới
Issue Date: 2008
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Đề cập những vấn đề lý luận và thực tiễn phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức Việt Nam. Từ đó đề ra các mục tiêu, phương hướng và giải pháp cơ bản đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức.
Description: 140tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7543
Appears in Collections:Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29. Doimoiphuongthuclanhdaocuadangdoivoitrithuc.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.