Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7542
Title: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thông tin đối ngoại (1991-2010) : Sách tham khảo
Authors: Nguyễn, Chí Thảo
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Thông tin đối ngoại
Issue Date: 2012
Publisher: H. : Chính trị quốc gia - Sự thật
Abstract: Trình bày một số kết qủa đạt được và hạn chế trong công tác thông tin đối ngoại của Đảng trong những năm qua, đồng thời rút ra những kinh nghiệm để không ngừng nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, nhằm nâng cao chất lượng công tác này.
Description: 196tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7542
Appears in Collections:Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28. DCSVNlanhdaocongtacthongtindoingoai.pdf4.76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.