Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7541
Title: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ mới
Authors: Đỗ, Quang Tuấn
Nguyễn, Văn Hùng
Trần, Hậu
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Lãnh đạo;Mặt trận Tổ quốc;Đoàn thể
Issue Date: 2006
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Nội dung đề cập đến một số vấn đề có tính lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh,một số công tác chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Thực trạng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; Phương hướng, chủ trương và giải pháp
Description: 220tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7541
Appears in Collections:Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27. DoimoiphuongthuclanhdaocuadangdoivoimattranTQ.pdf5.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.