Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7539
Title: Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930 - 2016 (qua các kỳ đại hội)
Authors: Nguyễn, Hoàng Kỷ
Nguyễn, Hòa
Nguyễn, Minh Thức
Keywords: Lịch sử;Đảng Cộng sản Việt Nam;Đại hội
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Hồng Đức
Abstract: Gồm 13 phần: trình bày sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và các Hội nghị Trung ương trước Đại hội I; Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng và các kỳ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I đến lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam
Description: 479tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7539
Appears in Collections:Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25. Tim hieu lich su DCS Viet Nam.pdf26.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.