Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7510
Title: Giáo trình Luật Quốc tế
Keywords: Luật quốc tế;Giáo trình
Issue Date: 2009
Publisher: H.: Công an nhân dân
Abstract: Một số vấn đề lý luận cơ bản của Luật quốc tế. Các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế. Chủ thể của Luật quốc tế. Luật điều ước quốc tế. Dân cư, lãnh thổ trong Luật quốc tế. Luật biển, hàng không và luật tổ chức quốc tế. Luật ngoại giao và lãnh sự. Luật hình sự quốc tế. Luật môi trường quốc tế. Giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế. Trách nhiệm pháp lý quốc tế
Description: Tái bản lần thứ 9, có sửa đổi, bổ sung.- 494tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7510
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103. Giaotrinhluatquocte.pdf14.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.