Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7504
Title: Xã hội học pháp luật
Authors: Trần, Đức Châm
Keywords: Xã hội học;Pháp luật
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Trình bày những kiến thức cơ bản về xã hội học pháp luật như: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ, những khía cạnh xã hội và những vấn đề xã hội, quyền lực và pháp luật, lợi ích và pháp luật...
Description: Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- 150tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7504
ISBN: 9786045741726
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
126. Xa hoi hoc phap luat.pdf2.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.