Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7503
Title: Xã hội học dân số
Authors: Đặng, Nguyên Anh
Keywords: Xã hội học;Dân số
Issue Date: 2007
Publisher: H.: Khoa học xã hội
Abstract: Giới thiệu nhập môn xã hội học dân số. Các quá trình dân số trên thế giới và ở Việt Nam. Sinh đẻ và tử vong. Di dân và đô thị hoá. Chính sách dân số
Description: 239tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7503
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
125. Xa hoi hoc dan so.pdf5.88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.