Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7502
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển văn hóa và con người
Authors: Đặng, Xuân Kỳ
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Con người;Văn hóa
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Gồm 3 phần: Phần thứ nhất, Tư tưởng về văn hóa và con người trong lịch sử và sự kế thừa của Hồ Chí Minh; Phần thứ hai, Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và con người; Phần thứ ba, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và con người vào việc phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam hiện nay.
Description: 399tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7502
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124. TutuongHCMvephattrienvanhoa.pdf9.08 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.