Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/750
Title: Vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo Thành phố Hồ Chí Minh đối với công tác cải cách hành chính cấp phường, xã
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Advisor: Lê, Thị Nhã
Keywords: Báo chí;Giám sát;Phản biện xã hội;Thành phố Hồ Chí Minh;Cải cách hành chính
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Luận văn khảo sát thực trạng, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế của thông tin báo chí trên vai trò giám sát, phản biện đối với công tác CCHC tại TP.HCM nói chung, UBND phường nói riêng; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khả thi trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện của báo chí trong công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn TP.HCM nói chung, UBND phường nói riêng. Đưa ra hệ thống giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của báo chí TP. HCM nói riêng đối với vấn đề CCHC. Cụ thể: một số vấn đề đặt ra đối với việc thông tin của báo chí TP.HCM về CCHC; các giải pháp (giải pháp chung và giải pháp cụ thể) nhằm nâng cao hiệu quả GSPBXH của báo chí TP.HCM nói riêng về CCHC.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/750
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Anh Tuan.pdf872.39 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.