Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7497
Title: Quan hệ quốc tế từ 1945 đến 1995
Authors: Hoàng, Văn Hiển
Nguyễn, Viết Thảo
Keywords: Quan hệ quốc tế;Thế giới
Issue Date: 1998
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1947) và tác động của nó đến hệ thống quan hệ quốc tế. Những thay đổi cơ cấu chủ yếu ảnh hưởng đến trật tự thế giới hai cực Xô - Mỹ và sự hình thành một trật tự thế giới mới từ cuối thật kỷ 80 đến nay. Những kinh nghiệm lịch sử
Description: 153tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7497
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119. Quan he quoc te 1945-1995.pdf3.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.