Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7490
Title: Giáo trình xã hội học chính trị: Dành cho chương trình đại học chính trị
Authors: Ngô, Ngọc Thắng
Trần, Thị Minh Ngọc
Trần, Thị Xuân Lan
Keywords: Xã hội học;Giáo trình;Chính trị
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Chính trị quốc gia
Abstract: Giới thiệu đối tượng, chức năng, nhiêm vụ và phương pháp nghiên cứu của xã hội học chính trị. Trình bày khái niệm, cấu trúc tập hợp chính trị; khái niệm hành vi chính trị; sự kiện chính trị và quá trình chính trị
Description: 162tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7490
ISBN: 9786045732045
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
112. GT xahoihocchinhtri.pdf3.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.