Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7483
Title: Báo cáo phát triển con người 2007/2008: Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu : Đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách
Authors: Watkins, Kevin
Keywords: Xã hội học;Con người;Bình đẳng;Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2007
Publisher: Hà Nội,
Abstract: Phân tích những thách thức và ảnh hưởng về khí hậu trong thế kỉ 21, đặc biệt những chấn động khí hậu và nguy cơ tổn thương trong thế giới bất bình thường. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trên thế giới. Báo cáo các chỉ số phát triển con người trên thế giới
Description: 390tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7483
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105. Baocaophattrienconnguoi2007-2008.pdf61.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.